Zdjęcie wewnątrz obiektu Tychy Sleep-Weel

Polityka Prywatności

I

[Zawartość polityki prywatności Administratora]

 1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.sleepwell-tychy.pl (zwanej dalej „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
 2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w polityce cookies
 3. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook na fanpage’u Administratora. W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymywać zgodnie z RODO. 
 4. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej. 

II

[Administrator danych]

Administratorem Danych Osobowych użytkowników Strony jest Wojciech Wysocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WBW Wysocki Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.  Z Administratorem można kontaktować się:

 1. Pod adresem korespondencyjnym: Al. Jana Pawła II 12, 43-100 Tychy 
 2. Pod adresem poczty elektronicznej: sleepwelltychy@gmail.com

III

[Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych]

Działanie strony

 1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza: informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. 
 2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO. 
 3. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony. 

Statystyki korzystania z usług

 1. W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzonego czasu na poszczególnych podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz narzędzi statystycznych. 
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych. 
 3. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
 4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników. 
 5. Okres dostępności danych statystycznych może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym administratora. Administrator nie będzie ich dłużej wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę narzędzia.

Prowadzenie fanpage’a

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:

– polubieniu fanpage’a;

– aktywności na fanpage’u;

– treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników; 

 1. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi. 

Realizacja kontaktu z użytkownikami – Messenger

 1. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię, nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook. 
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a Administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. 
 3. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage’a Administratora, po czym Administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych. 

Korespondencja e-mailowa

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

 • Prawnie uzasadniony interes Administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z Administratorem;
 • Niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
 • Dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem; 
 • Dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki Administratora, jego usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie; 
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO)

Dochodzenie roszczeń

 1. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 2. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy. 

IV

[Odbiorcy danych osobowych]

Administrator może ujawnić treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz ujawnia Dane Osobowe użytkowników i treść korespondencji podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi Strony, usług IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej.  

V

[Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich]

Dane Osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich. 

VI

[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO)
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 16 RODO).
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 17 RODO).
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO). 
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzana danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 
 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO). 
 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO). 
 3. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostaje zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona. 
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

VII

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00; 

VIII

[Zmiany polityki prywatności]

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.