Zdjęcie wewnątrz obiektu Tychy Sleep-Weel

Regulamin rezerwacji usług noclegowych drogą elektroniczną

Regulamin Obiektu

§ 1Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialność oraz zasady przebywania na terenie obiektu noclegowego Sleep Well 1999 prowadzonym przez Biuro Usługowo-Handlowe Wojciech Wysocki z siedzibą w Tychach, al. Jana Pawła II 12, 43-100 Tychy, NIP: 6461817558, REGON: 276550778 (zwany dalej: obiektem) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu i dokonaniu rezerwacji (zwanej dalej: Umową), z uwzględnieniem § 2 Regulaminu. Dokonując rezerwacji, gość Obiektu (zwany dalej: Gościem) potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest: (I) na stronie internetowej: www.sleepwell-tychy.pl oraz (II) w recepcji Obiektu (zwanej dalej: kiosk self-check in).
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), jak i do osób, niebędących konsumentami, w szczególności przedsiębiorców.
 4. Adres Obiektu: al. Jana Pawła II 12, 43-100 Tychy.

§ 2Zawarcie Umowy za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego
(Umowa zawierana na odległość).

 1. Rezerwacji w Obiekcie może dokonać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Gość jest uprawniony do zawarcia Umowy z Obiektem za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Obiektu (zwanego dalej: Systemem), dostępnego na stronie internetowej: https://sleepwell-tychy.pl
 3. Gość dokonuje rezerwacji (zwanej dalej: Rezerwacją) poprzez wykonanie wskazanych przez System czynności, w tym wypełnienie formularza rezerwacyjnego (zwanego dalej: Formularzem). 
 4. Gość otrzymuje możliwość wyboru oferowanych usług, w tym standardowych noclegów oraz pakietów. 
 5. Ceny przedstawione w Systemie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Za usługi nieobjęte Rezerwacją Gość uiszcza należność bezpośrednio w Obiekcie poprzez punkt self-check in.  
 6. Po dokonaniu Rezerwacji, Obiekt prześle na wskazany adres e-mail podsumowanie dokonanej Rezerwacji (zwane dalej: Potwierdzeniem Rezerwacji), określające ważność oferty oraz wysokość kwoty za zarezerwowane usługi, której akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty całości wymaganej kwoty. 
 7. Klient dokonuje płatności poprzez system Przelewy24.pl lub kartą płatniczą w Obiekcie poprzez punkt self-check in.
 8. Umowę pomiędzy Gościem i Obiektem uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Gościa od Obiektu potwierdzenia dokonanej Rezerwacji, zawierającego m.in. dane Gościa, Obiektu, opis zamówionej oferty, całkowitą cenę za zamówione usługi, informację o sposobie zapłaty oraz kwocie do zapłaty. 
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Gościowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez: (1) udostępnienie Regulaminu na stronie Serwisu oraz (2) przesłanie Gościowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 powyżej. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu. 
 10. Brak wpłaty kwoty przez Gościa w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji uznaje się za rezygnację z dokonanej Rezerwacji i w konsekwencji, że nie doszło do zawarcia między Gościem i Obiektem Umowy. 
 11. Gość jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (anulowania potwierdzonej Rezerwacji) na nie mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem 1 doby hotelowej przewidzianego pobytu. W takim przypadku Obiekt zwróci Gościowi wpłaconą kwotę, i możliwi zmianę terminu rezerwacji (w zależności od dostępności Obiektu). Odstąpienie od Umowy winno nastąpić na piśmie (na adres do doręczeń Obiektu, wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu) lub w formie e-mailowej na adres: sleepwelltychy@gmail.com
 12. W przypadku, gdy Gość: (I) odstąpi od Umowy na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem 1 doby hotelowej przewidzianego pobytu lub (II) nie stawi się w Hotelu w zaplanowanym dniu przyjazdu, wówczas wpłacona kwota nie podlega zwrotowi a rezerwacja jest anulowana. 
 13. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość na mocy niniejszego paragrafu (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej).

§ 3Doba hotelowa

 1. Pokój w Obiekcie jest wynajmowany na doby
 2. Gość określa termin pobytu w Obiekcie.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 dnia pierwszego i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 4. Obiekt jest bezobsługowy.

§ 4Meldunek

 1. Gość zameldowuje się w Obiekcie samodzielnie poprzez punkt self-check in.
 2. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w Obiekcie. Przebywanie osób niezameldowanych skutkować będzie nałożeniem na Gościa kary umownej w wysokości 500 zł.
 3. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu (poprzednich pobytów) rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie lub też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Obiektu.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Obiekt nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę hotelową.
 6. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu. Po otrzymaniu paragonu nie ma możliwości wystawienia Faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5Usługi hotelowe

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń pracownikom Obiektu, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Obiekt zapewnia Gościom:
  •  warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o Gościu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich usług świadczonych w Obiekcie,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności, tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i takie życzenie,
  • sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Obiekt dołoży wszelkich starań, by w miarę możliwości złagodzić tę niedogodność.
 4. Goście mogą korzystać nieodpłatnie:
  • z dostępu do Internetu.

§ 6Odpowiedzialność Gości

 1. Na terenie Obiektu osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania tych osób.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
 3. Gość powinien poinformować Obiekt o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

§ 7Odpowiedzialność Obiektu

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną

§ 8Zwrot rzeczy pozostawionych

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te staną się własnością Obiektu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.

§ 9Postanowienia porządkowe

 1. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez towarzyskich.
 2. Obiekt zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb prewencyjnych w sytuacji zakłócania ciszy nocnej.
 3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Przerwanie pobytu Gościa w takim przypadku nie stanowi podstawy do zwrotu należności wpłaconej za pobyt.
 4. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz palenia. Naruszenie tego zakazu skutkować będzie nałożeniem na Gościa kary umownej w wysokości 500 zł
 5. Trzymanie zwierząt w apartamencie jest zabronione.
 6. Za zagubienie karty do pokoju obowiązuje opłata w wysokości 100 zł.
 7. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 8. Zakazuje się prowadzenia w Obiekcie akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 9. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian.
 10. Gościom nie wolno używać urządzeń i przedmiotów mogących powodować ryzyko związane z uszkodzeniem mienia hotelowego i innych Gości, w szczególności urządzeń mogących spowodować pożar lub zalanie

§ 11Postępowanie reklamacyjne

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie.
 2. Obiekt ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa Obiektu, wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu;
  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sleepwelltychy@gmail.com.
 4. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Obiekt. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Obiekt ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail.
 6. Hotel udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

§ 12Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Obiektem jest sąd właściwy dla siedziby Obiektu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 21.07.2023 r.